Programación 6 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Control de Flujo WHILE; Bucle While, este repetirá a instrucións do seu interior mentres o valor da variable cumpra a condición programada.
 2. Control de Flujo WHILE; Formato da mesma:
  WHILE IN1 = 1 DO !O Bucle executarase sempre que se cumpra esta condición
       
   !Instrucions a realizar mentras se cumpre a condición
  
  ENDWHILE
  
 3. Exemplo usando estas instrucións  TPWrite, TPErase, IF & WHIL; Se quere realizar o exemplo pode tomar como base o exercicio Programación 4 ABB:
  MODULE Module1
  	CONST robtarget Target_10:=[[547.330665099,0,451.64730631],[0.190808996,0,0.981627183,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_20_2:=[[580.004388386,-300.000173756,49.997538618],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_20:=[[579.997326386,-300.000184257,-0.002460883],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_30_2:=[[580.007086271,300.000028414,49.999940578],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_30:=[[580.000005471,300.000017813,-0.000058921],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	VAR num Contador := 1;
    PROC main()
  	  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      TPErase;
      WHILE IN1 = 1 DO
       
        TPErase;
        TPWrite "Numero: " \ NUM:= Contador;
        TPWrite "Soldando Derecha";
        Secuencia_1;
        TPWrite "Soldando Izquierda";
        Secuencia_2;
        MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
        Contador := Contador + 1;
        
        IF IN2 = 1 THEN !Resetar Contador
        Contador := 1; 
        ENDIF
      
      ENDWHILE
      MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      
      IF IN2 = 1 THEN  !Resetar Contador
       Contador := 1; 
      ENDIF
      
  	ENDPROC
  	PROC Secuencia_1()
  	  MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  MoveJ Target_20,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      WaitTime 2;
  	  MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	ENDPROC
  	PROC Secuencia_2()
  	  MoveJ Target_30_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  MoveJ Target_30,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      WaitTime 2;
  	  MoveJ Target_30_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	ENDPROC
  ENDMODULE   Links de Interese:


  Data Publicación: 10/02/2021

Programación 5 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Control de Flujo FOR; Bucle For, este bucle conten unha variable que ira aumentando. Comézase nun valor de partida prefixado ata un valor final. O seu funcionamento é o seguinte: na primeira execución asígnase á variable o valor de partida, e execútase o código do seu interior. Unha vez executado volveremos ao principio deste bucle asignando así á variable o valor desta +1, ascendendo desta maneira o valor da variable en cada execución. Isto repetirase ata que a variable alcance o valor final.
 2. Control de Flujo FORFormato da mesma:
  VAR num NUMERO; !Variable que usaremos para o bucle FOR
  
  FOR NUMERO FROM 1 TO 3 DO !Bucle For desde Numero = 1, ata que Numero = 3.
  
    !Instrucions a executar
  
  ENDFOR  !Final FOR
  
 3. Exemplo usando estas instrucións  TPWrite, TPErase & FOR; Se quere realizar o exemplo pode tomar como base o exercicio Programación 4 ABB:
  MODULE Module1
  	CONST robtarget Target_10:=[[547.330665099,0,451.64730631],[0.190808996,0,0.981627183,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_20_2:=[[580.004388386,-300.000173756,49.997538618],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_20:=[[579.997326386,-300.000184257,-0.002460883],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_30_2:=[[580.007086271,300.000028414,49.999940578],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_30:=[[580.000005471,300.000017813,-0.000058921],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	VAR num NUMERO;
    PROC main()
  	  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      TPErase;
      FOR NUMERO FROM 1 TO 3 DO
        TPErase;
        TPWrite "Numero: " \ NUM:= NUMERO;
        TPWrite "Soldando Derecha";
        Secuencia_1;
        WaitTime 2;
        TPWrite "Soldando Izquierda";
        Secuencia_2;
        WaitTime 2;
        MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      ENDFOR
  
  	ENDPROC
  	PROC Secuencia_1()
  	  MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  MoveJ Target_20,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	ENDPROC
  	PROC Secuencia_2()
  	  MoveJ Target_30_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  MoveJ Target_30,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  MoveJ Target_30_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	ENDPROC
  ENDMODULE   Links de Interese:


  Data Publicación: 10/02/2021